Printer Friendly Version Путне исправе @ 18 September 2012 01:36 PM

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

Потребан Вам је биометријски пасош Републике Србије:


Биометријске пасоше Републике Србије издају надлежни органи унутрашњих послова.
За сада захтеве за биометријске пасоше можете поднети у следећим дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству 1.
За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.


Уз захтев се прилaжу следећа документа у оригиналу:

    * уверење о држављанству (не старије од годину дана);

    * извод из матичне књиге рођених;

    * документ за идентификацију: биометријски пасош, плави пасош или лична карта;

    * дозвола боравка у Р. Аустрији (Aufenthaltstitel - боравишна виза) - ако је на продужењу, приложити потврду надлежног органа да је поступак у току. Двојни држављани могу доставити на увид ID-карту или аустријски пасош;

    * пријава адресе становања у Р. Аустрији (Meldezetell)

    * ако је пасош, који истиче, добијен у Амбасади Републике Србије у Бечу, није потребно приложити уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;

    * ако је пасош, који истиче, добијен у Амбасади Републике Србије у Бечу, а дошло је до промене личних података, потребно је је приложити ново уверење о држављанству и нови извод из матичне књиге рођених.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Малолетно дете мора да буде присутно. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Узорак изјаве можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин. Ако је дете поверено једном од родитеља на бригу и старање, потребно је да приложите решење о старатељству у оригиналу са овереним преводом на српски језик.


Законски рок за решавање захтева је 60 дана.


Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)

б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

 

Поседујете плави пасош са ознаком „СР Југославија"

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

 

Изгубили сте путну исправу у иностранству

Уколико сте изгубили путну исправу на пропутовању, пријавите нестанак исправе полицијском органу земље у којој боравите и затражите потврду о пријави губитка. Са том потврдом обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије, које ће Вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Србију.


Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)  почеће од 1. јуна 2017. године, осим  одредаба чланова 9, 103 и 207 које се примењују од 8. јуна 2016. године.

Сходно наведеном, странка која надлежном дипломатско-конзуларном представништву приступи ради подношења захтева за издавање пасоша, пријема, утврђивања и отпуста из држављанства, пријаве рођења детета, пријаве брака и промене личног имена прилаже идентификациони документ и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција, попуњава предвиђен образац и уплаћује прописану таксу. Странка у том случају даје писмену сагласност за руковање подацима о личности ради одређеног управног поступка, односно прибављање података по службеној дужности који су неопходни за одлучивање.  Замољени орган бесплатно уступа податке у року од 15 дана.
Странка има могућност, да уколико жели, сама достави потребна документа.


За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.