| |     Latinica | Deutsch  
Насловна
Путне исправе

Путне исправе

Обавештавамо да је за подношење захтева за израду биометријског пасоша у Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Бечу неопходно претходно заказивање термина.

Заказивање се врши сваким радним даном, осим средом, у периоду од 13:30-15:30 часова на телефон +43(1) 544-7585 или путем мејла: pasosi.bec@mfa.rs.

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата. Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.

У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Потребан Вам је биометријски пасош Републике Србије:

Биометријске пасоше Републике Србије издају надлежни органи унутрашњих послова. Захтеве за биометријске пасоше можете поднети и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству.

За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

• уверење о држављанству из Републике Србије (не старије од годину дана);

•извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу Републике Србије;

*уколико не поседујете наведена документа (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству), приликом подношења захтева за пасош потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем

• држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших СФРЈ република, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених Републике Србије, јер неће моћи да прибаве нове путне исправе уколико не буду имали изводе из матичне књиге рођених Републике Србије; • документ за идентификацију: биометријски пасош, плави пасош, лична карта или возачка дозвола;

• дозвола боравка у Р. Аустрији (Ауфентхалтстител - боравишна виза) - ако је на продужењу, приложити потврду надлежног органа да је поступак у току. Двојни држављани могу доставити на увид ИД-карту или аустријски пасош;

• пријава адресе становања у Р. Аустрији (Мелдезеттел);

• ако је пасош, који истиче, добијен у Амбасади Републике Србије у Бечу, није потребно приложити уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;

• ако је пасош, који истиче, добијен у Амбасади Републике Србије у Бечу, а дошло је до промене личних података, потребно је је приложити ново уверење о држављанству и нови извод из матичне књиге рођених.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Малолетно дете мора да буде присутно. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља (потребно је да родитељи понесу своје важеће пасоше) или оверена сагласност родитеља који није присутан. Узорак изјаве можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин. Ако је дете поверено једном од родитеља на бригу и старање, потребно је да приложите правоснажно решење о старатељству у оригиналу од суда у Србији или правоснажно решење од суда у Аустрији са овереним преводом на српски језик.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана, који је прописан чланом 34. став 2. Закона о путним исправама.

Захтев за издавање пасоша може се поднети најраније седам месеци пре истека рока важења већ издатог пасоша.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)

б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

Поседујете плави пасош са ознаком „СР Југославија"

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Изгубили сте путну исправу у иностранству

Уколико сте изгубили путну исправу на пропутовању, пријавите нестанак исправе полицијском органу земље у којој боравите и затражите потврду о пријави губитка. Са том потврдом обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије, које ће Вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Србију.

________________________________________

Закон о општем управном поступку (ЗОУП) примењује се од 1. јуна 2017. године, осим одредаба чланова 9, 103 и 207 које се примењују од 8. јуна 2016. године.

Сходно наведеном, странка која надлежном дипломатско-конзуларном представништву приступи ради подношења захтева за издавање пасоша, пријема, утврђивања и отпуста из држављанства, пријаве рођења детета, пријаве брака и промене личног имена прилаже идентификациони документ и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција, попуњава предвиђен образац и уплаћује прописану таксу. Странка у том случају даје писмену сагласност за руковање подацима о личности ради одређеног управног поступка, односно прибављање података по службеној дужности који су неопходни за одлучивање. Замољени орган бесплатно уступа податке у року од 15 дана. Странка има могућност, да уколико жели, сама достави потребна документа.

________________________________________

Конзуларно одељење Амбасаде Републике Србије у Бечу прима захтеве за нове пасоше за наше грађане из Беча, Доње Аустрије, Бургенланда, Штајерске и Корушке, као и са подручја Републике Словачке и Мађарске.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
еГрађанин- издавање параметара за апликацију Consent ID
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН У ИЗУЗЕТНО ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
ЛИСТА АДВОКАТА У АУСТРИЈИ КОЈИ ГОВОРЕ СРПСКИ ЈЕЗИК
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари